Planificació estratègica

Elaboració de plans d’actuació estratègica en el conjunt d’un territori (municipi, barri, districte, comarca) atenent l’encàrrec de l’Administració que n’és titular. Cada pla s’adapta a la singularitat de l’entorn i els seus habitants, i sempre té en compte els següents aspectes:

– recerca i coneixement de la realitat
– diagnosi
– procés dialogat amb els agents implicats
– dinamització de processos participatius

– elaboració del pla
– presentació de resultats
– proposta d’alternatives d’aplicació
– avaluació