Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES
Denominació Social: QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U.
Domicili Social: C/BRUC 88, 1º – 08009 BARCELONA
Nº d’Id: B60641925
Registre Mercantil deBarcelona, Tom 39607, Foli 11, Full Nº B117962, Inscripció 9.
E-mail: imes@qsl.cat
Nombre del domini: www.collectiuimes.cat
De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. amb les següents finalitats:
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U.
  • Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.
QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U.. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.
Totes les dades sol·licitades a través de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.
QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:
  • E-Mail: imes@qsl.cat
  • Correu Postal: C/BRUC 88, 1º – 08009 BARCELONA .
  • De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: imes@qsl.cat
D’igual forma, QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG
Si vols participar als nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes normes:
1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blogs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.
En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs.
I s’eximeix a QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.
2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.
3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.
4.- QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.
5.- QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
6.- QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web,  podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U., a través del correu electrònic imes@qsl.cat indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, per a què QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. pugui moderar o eliminar els mateixos.
8.- L’usuari mantindrà indemne a QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blogs de la web.
SEGURETAT
QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquest lloc web és propietat de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U.. Els drets de Propietat Intel·lectual i     d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U..
Els continguts proporcionats per QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
En cap cas QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.
QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de QSL SERVEIS CULTURALS, S.L.U. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.
LLEI APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.